התקשרו: 03-6382122

16/07/04

הצעות חוק בענין בטוח לאומי | הענקת דמי אבטלה לחברי קיבוץ

כללי

1. צריך לחלק את הבעיה לשניים:

1.1. האחת : -דמי אבטלה לחבר קיבוץ שעובד אצל מעביד שאינו הקיבוץ והמעביד משלם בגין חבר הקיבוץ ביטוח אבטלה (חבר קיבוץ שעובד מחוץ לקיבוץ) – תופעה שמתגברת.

1.2. השנייה : - חבר קיבוץ העובד בקיבוץ במסגרת סידור עבודה (נושא שהולך ונעלם).

2. עפ"י דברי ההסבר להצעת החוק ראוי להשוות את מעמד חבר הקיבוץ לכל אזרח בין השאר מוזכר גם הגדרת עצמאי. דברי ההסבר לוקים בחסר ואינם ממצים.

2.1. העצמאים אף הם אינם זכאים לדמי אבטלה.

2.2. מצבם של חברי קיבוץ דומה יותר למצב העצמאים מאשר ליתר הציבור אליו מבקשת הצעת החוק להידמות.

2.3. ראוי לזכור גם מנהל "שכיר" בחברה, או בן משפחה שכיר של בעל מניות בחברה או של עצמאי – בעיקרון, אינם זכאים לדמי אבטלה, אלא אם כן יוכיחו שמתקיימים יחסי עובד מעביד אמיתיים בינם לבין המעביד.

אפשרות א' : חבר קיבוץ שעובד מחוץ לקיבוץ

עד לפני מספר שנים המלל התנגד לדמי אבטלה לחבר קיבוץ כזה משני טעמים :

3. חבר קיבוץ מוגדר כ"עובד" (סעיף 3 לחוק) אבל לא מוגדר כ"עובד" לצורך זכאות לדמי אבטלה, ולכן גם אם מעביד חיצוני שילם ביטוח אבטלה גם אז חבר קיבוץ לא זכאי לדמי אבטלה.

4. עפ"י החוק – מדמי אבטלה יש לנכות הכנסה אחרת של המובטל (לא רק אצל חבר קיבוץ). הכנסות חבר הקיבוץ נקבעת באופן כללי עפ"י צריכת השירותים: מזון לינה חינוך וכו', שהוא מקבל בקיבוץ (תקנות ביטוח לאומי). ולכן, גם אם היה זכאי לדמי אבטלה, הכנסתו האחרת מאיינת את זכותו של חבר הקיבוץ לדמי אבטלה. (ראה הסעיף המוצע בעניין הפחתת דמי אבטלה כפי שמופיע בהצעה).

העניין נדון במספר פסקי דין :

6. הלכת רן הלוי – שם נקבע כי חבר קיבוץ שעובד מחוץ לקיבוץ ומעבידו משלם בגינו ביטוח אבטלה כמו גם לגבי כל עובד, יהיה זכאי לדמי אבטלה.

7. ביטוח לאומי תקף פס"ד זה בטענה שמדמי האבטלה יש לנכות את הכנסת חבר הקיבוץ. גם בעניין זה ניתנו פסקי דין ולפיהם דחה ביה"ד את טענת המלל. בפס"ד עב' (נצ) 1245/00 גבע נגד המלל קבע השופט ארמון שאכן נכון שלכל חבר קיבוץ יש הכנסה רעיונית, אך הוא אינו מוצא קשר בין ההכנסה הרעיונית לבין הפחתת דמי האבטלה.

8. נראה לי שיש לקבל את הטענה שיש לשלם דמי אבטלה לחבר קיבוץ שעובד מחוץ לקיבוץ כפי שקבעה הלכת רן לוי, אבל בעניין ההכנסה הרעיונית נראה שביה"ד טעה ויש לקבע בחוק דווקא את עמדת המלל.

9. הטעמים

9.1. כאשר חבר קיבוץ עובד מחוץ לקיבוץ – (בשונה מהמצב לגבי חבר שעובד בקיבוץ) מעבידו משלם בגינו ביטוח אבטלה כמו לגבי כל עובד אחר, ולכן ראוי שחבר הקיבוץ שעובד מחוץ לקיבוץ ,יהיה זכאי לדמי אבטלה כמו כל עובד אחר במשק.

9.2. הפחתת הכנסה רעיונית – למרות פסה"ד שצויין לעיל, ההכנסה הרעיונית היא מכשיר חשוב מאד לחישוב תשלומי מיסים ודמי גביה של הקיבוץ ואסור להתעלם ממנו. הקיבוץ עושה שימוש רב בסוגיה זו ומתכנן את תשלומי המס ודמי הגביה שלו באמצעות ההכנסה הרעיונית.

9.3. לדוגמא: מישרת "מזכיר קיבוץ" (לא המופרט אלא במובן הישן). מישרה שהכנסתה הרעיונית גבוהה מאד, ואילו היה מזכיר הקיבוץ מקבל שכר, הקיבוץ היה משלם מס שולי ודמי גביה גבוהים מאד בגין הכנסתו. עפ"י החוק (חקיקה מיושנת משנות ה 50 וה 60) הכנסתו מתחלקת עם המובטל, ועם אלה שלא עובדים כלל: זקנים, תרמילאים שחוזרים לפני סוף השנה מחו"ל ומחושבים כמי שהיתה להם הכנסה במשך כל השנה, ועוד. כל אלה, הכנסתם מחושבת עפ"י הצריכה (במקרה של מלל), ונראה לי שהתוצאה היא שתשלומי מס ודמי ביטוח של הקיבוץ בדרך כלל מוקטנים עד מאד. (התוצאה שונה בין קיבוץ מרוויח לקיבוץ מפסיד)

9.4. אין הצדקה מחד, להשתמש בעיקרון ההכנסה הרעיונית, לצורך תשלומי הקיבוץ למסים ודמי גביה, ומאידך, לדרוש שלא להתייחס להכנסה הרעיונית כאשר היא גורמת להפחתת הגמלה.

אפשרות ב' - חבר קיבוץ העובד בקיבוץ עפ"י סידור.

10. חברי קיבוץ העובדים עפ"י סידור עבודה, אינם זכאים לדמי אבטלה, ולכן דמי הגביה של הקיבוץ אינם כוללים רכיב של ביטוח אבטלה. (בדומה לעצמאים שאינם משלמים לביטוח אבטלה ואינם זכאים לדמי אבטלה).

11. מכיוון שכך, אין ספק שיש ליקוי בהצעה שאינה מטפלת בשאלת תשלום ביטוח האבטלה.

12. גם אם ההצעה הייתה מטפלת בביטוח האבטלה, גם אז לא היה ראוי לאפשר דמי אבטלה לחבר קיבוץ, והיה מקום להתנגד להצעה.

13. הטעמים

13.1. הקיבוץ סבל במשך שנים רבות מההכנסה השוויונית שפעלה כתמריץ שלילי לעבודה, והביאה לבעיות חברתיות וכלכליות.

13.2. הקיבוץ כגוף, החליט להיפטר מהבעיה ע"י הפרטה וקביעת הכנסה דיפרנציאלית לחברים.

13.3. האפשרות לאפשר דמי אבטלה לחברי קיבוץ איננה השוואת מעמדו של חבר הקיבוץ לשאר המבוטחים אלא מחזירה את המצב ששרר בתקופה שבה ההכנסה היתה שוויונית, אך מטילה את העלויות על הציבור כולו.

13.4. מעביד שנתקל בבעיה של עודף עובדים, בעובד לא יעיל וכו', מפטר עובדים ומתייעל ופעמים רבות מפוטרים גם עובדים חרוצים וטובים בשל הצורך בהתייעלות. בקיבוץ לא ניתן ל"פטר" חבר (עובד), שכן כל חבר ממשיך לצרוך מזון לינה חינוך וכו' כלומר - גם אם לא יעבוד החבר, הוא ממשיך לקבל שכר, וכתוצאה מכך קיים תמריץ ולחץ על החבר לעבוד עפ"י הדרישות, או למצוא עבודה מחוץ לקיבוץ.

13.5. בניגוד למעביד בשוק הפרטי, מתן זכאות לדמי אבטלה לחבר קיבוץ מהווה תמריץ חיובי לקיבוץ ("המעביד") ולחבר ("העובד") כאחד, ל"פטר" ולהגדיר חבר כמובטל, לזכות בדמי אבטלה שילכו למעביד במקרה של חבר קיבוץ. מאחר והתשלום ל"עובד" באמצעות ההכנסה הרעיונית מתקיים בכל מקרה התמריץ הוא גם למעביד ולא רק לעובד.

13.6. הצעת החוק אינה עוסקת במנגנונים שיטפלו בשאלות אלה, וגם אם היה מנגנון כזה, הוא איננו ראוי מאחר והוא מנוגד למגמה הקיימת, של שכר דיפרנציאלי בקיבוץ.

13.7. מצב דומה קיים ביחס לעצמאים, שאף הם אינם משלמים ואינם זכאים לדמי אבטלה. צריך להמתין ולראות כיצד תטופל שאלה זו אצל העצמאים, ומה יהיה מנגנון שימנע תמריץ חיובי מהעצמאי להגדיר עצמו כמובטל, ורק אז לבחון האם ראוי להחיל גישה זו לגבי חברי קיבוץ.

14. מסקנה

14.1. ראוי להתנגד להצעה כפי שהיא.

14.2. לסעיפים 1 ו – 2 להצעה - ראוי לתקן את החוק, ובאופן שרק חבר קיבוץ שעובד מחוץ לקיבוץ יוגדר כעובד ויהיה זכאי לדמי אבטלה וללכת אחר הפסיקה בעניין הזכאות לדמי אבטלה.

14.3. סעיף 3 - לעניין ההכנסה הרעיונית – מציע לקבוע בחוק את הקשר בין ההכנסה המחושבת של חבר קיבוץ העובד אצל מעביד מחוץ לקיבוץ, לצורך הפחתת דמי האבטלה. הסעיף כאן מיותר, שכן הכנסת חבר קיבוץ מוגדרת בחוק הביטוח הלאומי לעניין דמי הגביה ואין צורך בהתקנת תקנות נוספות בעניין זה.

14.4. ראוי שחבר קיבוץ העובד בקיבוץ, ימשיך לא להיות זכאי לדמי אבטלה.

14.5. צריך לשים לב שבחוק כזה, צריך שיהיה מנגנון שלא יאפשר הקמת מעסיקים ע"י רישום, והעסקת החברים לצורך מתן שירותים לקיבוץ, וע"י כך לעקוף את העיקרון לפיו חבר קיבוץ העובד עפ"י סידור עבודה לא יהיה זכאי לדמי אבטלה.

הצעות חוק הביטוח הלאומי (הפחתת דמי ביטוח)

1. אין הערות. ההפחתה עפ"י הסכם קודם במשק.

2. ראוי לברך על כל הפחתה במיסוי על העבודה, ובתנאי שההפחתה בדמי הביטוח שמחוייבים המעבידים, לא יגררו הפחתה בגמלאות להם זכאים המבוטחים.

נכתב ע"י: זאב גיא, עו"ד

זאב גיא ושות' - משרד עורכי דין (יועצי מס) מיסים .ביטוח לאומי, קצין תגמולים, אבדן כושר עבודה.דיני עבודה, עובדים זרים. הגנת הסביבה ירושה עזבונות וצוואות.

מיוצר באניבייס בניית אתרים | אלקטרו קידום אתרים